Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Hướng dẫn ngắn gọn để đạt được chứng nhận ISO 9001

Hướng dẫn ngắn gọn để đạt được chứng nhận ISO 9001

 Tổ chức của bạn nên có khái niệm rõ ràng về các mục tiêu và lợi ích có thể có được khi đạt được ISO 9001. Bạn phải chuẩn bị để tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng vào mọi lĩnh vực trong hoạt động kinh doanh của mình.

Bạn sẽ cần phải thiết lập các phép đo lường sử dụng để kiểm tra mức độ thực hiện chính sách chất lượng.

Tất cả các nhân viên của bạn phải biết được họ được kỳ vọng thế nào và họ có trách nhiệm gì để đạt được chứng nhận iso 9001

Bạn cần phải có một hệ thống được tài liệu hóa  để mô tả hệ thống quản lý của tổ chức cùng các chính sách, quy trình theo yêu cầu của ISO 9001.

Hướng dẫn ngắn gọn để đạt được chứng nhận ISO 9001


          Tổ chức của bạn nên có khái niệm rõ ràng về các mục tiêu và lợi ích có thể có được khi đạt được ISO 9001. Bạn phải chuẩn bị để tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng vào mọi lĩnh vực trong hoạt động kinh doanh của mình.

Bạn sẽ cần phải thiết lập các phép đo lường sử dụng để kiểm tra mức độ thực hiện chính sách chất lượng.

Tất cả các nhân viên của bạn phải biết được họ được kỳ vọng thế nào và họ có trách nhiệm gì để đạt được chứng nhận iso 9001

Bạn cần phải có một hệ thống được tài liệu hóa  để mô tả hệ thống quản lý của tổ chức cùng các chính sách, quy trình theo yêu cầu của ISO 9001.

Hệ thống tài liệu phải xác định:

·         Cấu trúc tổ chức

·        Ai là người ghi chép thông tin và ghi chép thông tin gì

·         Trách nhiệm của nhân viên

·         Các kênh thông tin trong công ty

·         Các hành động cần thiết

·        Cách thức duy trì tính liên tục của hệ thống khi nhân sự thay đổi

Người phụ trách ISO 9001 của tổ chức

Một việc quan trọng là tổ chức phải cử ra một người chịu trách nhiệm triển khai ISO 9001. Người đó nên thuộc cấp quản lý cấp cao, có thẩm quyền đưa ra các quyết định và thực hiện những điều cần thiết để hoàn thành công việc.

Xác định hệ thống

Việc xác định các hệ thống quản lý chất lượng của bạn sẽ phải lấy đầu vào từ tất cả các phòng ban trong tổ chức.

Bạn sẽ cần phải:

·        Xác định khách hàng của mỗi phòng ban, chẳng hạn

·        Đối với phòng kinh doanh và marketing, khách hàng sẽ là người dùng cuối.

·        Đối với phòng IT, khách hàng sẽ là các bộ phận, phòng ban trong công ty.

·        Ghi lại các hoạt động trong mỗi lĩnh vực.

·        Xem xét tiêu chuẩn ISO 9001 để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu.

·        Xác định các vấn đề và điều chỉnh.

 Quản lý tài liệu

Bạn sẽ cần phải truyền đạt tới tất cả nhân viên tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ và sử dụng đúng hệ thống tài liệu.

Việc kiểm soát sử dụng tài liệu nhằm đảm bảo đang sử dụng phiên bản tài liệu mới nhất là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá ISO 9001. Bạn sẽ cần một hệ thống hiệu quả giúp đảm bảo loại bỏ các phiên bản cũ và phân phối các phiên bản tài liệu mới cho các phòng ban trong tổ chức với hệ thống đánh số để kiểm soát các phiên bản. 

Bạn cần phải xác định cần giữ những hồ sơ gì để tuân thủ các yêu cầu đánh giá của ISO 9001 và bạn cần có những gì để điều hành công việc kinh doanh hiệu quả.

Biện pháp khắc phục và phòng ngừa

Một điều khó mà tránh khỏi đó là các quá trình có thể bị sai lệch và bạn phải có một hệ thống xác định từ trước để sửa chữa vấn đề và xác định điểm sai trước khi tiến hành thay đổi để ngăn chặn vấn đề tái diễn.

Bạn nên giữ lại một hồ sơ của bất kỳ hành động nào đã thực hiện để điều chỉnh vấn đề. Nếu có thể, bạn nên xác định khu vực có các vấn đề tiềm ẩn và thiết lập một hệ thống ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hiệu ứng của vấn đề trước khi nó xảy ra.

Đào tạo và hỗ trợ liên tục

Đội ngũ nhân viên nên được đào tạo thích hợp để đảm bảo họ đủ năng lực thực hiện chức năng công việc của mình. Bạn phải lưu hồ sơ về các kinh nghiệm, học vấn và đào tạo để xác định năng lực của nhân viên.

Các yêu cầu đào tạo thêm có thể được thực hiện sau đó cho nhiều kỹ năng mới có thể được yêu cầu thêm khi doanh nghiệp phát triển.

Bằng cách sử dụng loại thông tin này, bạn sẽ có thể xác định bất kỳ khoảng cách nào về kinh nghiệm nếu bạn lắp đặt một thiết bị mới hay thêm sản phẩm mới.

Đánh giá chất lượng ISO 9001 thường xuyên

Bạn cần phải thường xuyên đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống của tổ chức mình. Những người thuộc tổ chức của bạn không liên quan đến chức năng được đánh giá có thể thực hiện đánh giá.

Các chuyên gia đánh giá sẽ kiểm tra các quy trình đó trong Sổ tay Chất lượng xem tổ chức bạn có làm đúng theo hay không và sẽ xác định bất kỳ vấn đề có thể phải được điều chỉnh nào.

Bạn phải có một quy trình cho cách thức lập kế hoạch, tiến hành và ghi chép các cuộc đánh giá.

Để hiểu rõ hơn hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Design by: bởi Marketingbimat.com