Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai

Tài liệu công khai

Quy trình chứng nhận HTQL

Giấy chứng nhận được làm theo quy trình sau

*) Đăng ký chứng nhận:
Đăng ký chứng nhận Khi bản đăng ký đã được xác nhận, tổ chức chứng nhận phải có được những thông tin cần thiết cho việc tạo ra các báo giá, ký kết hợp đồng, thỏa thuân chứng nhận (CBF-05 tới CBF-08).
1. Chuẩn bị đánh giá
1.1 Xác định thời gian đánh giá và đoàn đánh giá:
Chuyên gia đánh giá sẽ được QAC lựa chọn và phê duyệt theo (CBF-04).
 
Thời gian tối thiểu cho đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát và đánh giá tái chứng nhận có được quy định trong các quy định liên quan đến chứng nhận. Việc quy định số ngày đánh giá tại hiện trường không bao gồm thời gian xem xét tài liệu và thời gian làm báo cáo.
 
• Thời gian làm việc không ít hơn 7h/ngày.
 
• Đánh giá giám sát được thực hiện bởi một chuyên gia đánh giá 
 
kinh nghiệm với chuyên môn liên quan ngành công nghiệp cần thiết. Theo quy định, chuyên gia đánh giá trưởng hoặc chuyên gia đánh giá được sử dụng trong lần đánh giá chứng nhận hoặc đánh giá tái chứng nhận được ưu tiên sử dụng..
1.2 Pre-audit/ Đánh giá tiền chứng nhận
Một cuộc đánh giá tiền chứng nhận (trước) cũng có thể được tiến hành (tùy chọn – không mang tính bắt buộc).
 
Một cuộc đánh giá trước chứng nhận được tiến hành chỉ một lần trước khi tiến hành đánh giá giai đoạn 1.
 
Kết quả của cuộc đánh giá và các thủ tục tiếp theo sẽ được thông báo tới khách hàng trong cuộc họp kết.
 
Báo cáo ( "kết quả đánh giá " Tham khảo AUD-06)
1.3 Đánh giá giai đoạn 1 “ Xem xét tính sẵn sàng
Xem xét tính sẵn sàng Để tiến hành xem xét sự sẵn sàng, một kế hoạch đánh giá phải được xây dựng theo form mẫu AUD-01 và gửi đến cho khách hàng. Báo cáo việc xem xét tài liệu sẽ được thiết lập theo form mẫu AUD-01)
 
Trước khi xem xét tính sẵn sàng của hệ thống tài liệu, chuyên gia đánh giá trưởng sẽ nhận được Sổ tay chất lượng và các tài liệu khác như giới thiệu về các quá trình, chuyên gia đánh giá sẽ xem xét hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. 
 
Điều kiện tiên quyết bắt buộc:
 
Khách hàng phải tiến hành đánh giá nội bộ và thực hiện xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng.
 
2. Đánh giá giai đoạn 2
Đánh giá
Đánh giá Quá trình đánh giá tại hiện trường phải được dựa trên yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001. 
 
Các yêu cầu sau sẽ được xem xét trong tất cả các cuộc đánh giá 
 
• Xem lại các hiệu lưc của hệ thống.
 
• Xem lại ít nhất các kết quả của cuộc đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo gần nhất.
 
• Xem xét khiếu nại của khách hàng của nhà cung cấp (khách hàng).
 
• Xem xét các quá trình được thực hiện như là một phần của cải tiến liên tục.
 
• Xác định những cơ hội có thể cải tiến (như họ đã được xác định trong quá trình đánh giá) mà không cần đề xuất các giải pháp cụ thể.
 
Một cuộc đánh giá tại hiện trường sẽ được chia thành các phần sau đây:
 
• Họp khai mạc.
 
• Tiến hành đánh giá (đặt câu hỏi nhân viên tại trạm làm việc của họ và kiểm tra tài liệu quản lý chất lượng áp dụng, xem xét các hồ sơ, đơn đặt hàng, hướng dẫn, vv)
 
• Xem xét và tổng hợp kết quả của các chuyên gia đánh giá và tổng hợp báo cáo
 
• Họp kết thúc
 
3. Chứng nhận
3.1 Phê duyệt giấy chứng nhận:
Phê duyệt giấy chứng nhận Nếu hợp đồng liên quan đến cấp giấy chứng nhận hoặc quyền sử dụng logo QAC đã được ký kết, cơ quan chứng nhận sẽ ký giấy chứng nhận và gửi cho khách hàng cùng với báo cáo đánh giá.
 
Nếu chứng nhận không được chấp nhận, tổ chức chứng nhận thông báo cho chuyên gia đánh giá lý do cho việc này và yêu cầu chuyên gia đánh giá đề xuất các hành động tiếp theo.
3.2 Thời gian duy trì chứng chỉ:
Giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001 có hiệu lực trong ba năm bắt đầu từ ngày quyết định chứng nhận. 
 
Thời hạn hiệu lực là ba năm.
3.3 Đăng kí giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đăng ký tại cơ quan chứng nhận theo quy định của QAC
4. Giám sát đánh giá
Trước từng cuộc đánh giá giám sát, công ty phải cập nhật các thay đổi (nếu có) vào (CBF-04) và gửi nó đến đoàn đánh giá trước khi đánh giá.
 
Trọng tâm chính của cuộc đánh giá giám sát sẽ là:
 
• Xem xét thay đổi để hệ thống quản lý chất lượng
 
• Đánh giá hiệu lực của các biện pháp kiểm soát
 
• Xem xét đến sự không phù hợp từ lần đánh giá trước.
 
• Xem xét những cơ hội cải tiến liên tục
 
• Khiếu nại của khách hàng, phản ứng của công ty
5. Đánh giá tái chứng nhận
Trước khi thực hiện các cuộc đánh giá tái chứng nhận, công ty phải lên cập nhật các thay đổi ( nếu có) vào (CBF-04) và gửi nó đến người liên quan trước khi đánh giá. 
 
Đánh giá tái chứng nhận thực hiện theo các thủ tục tương tự như đánh giá giám sát. Tuy nhiên, đánh giá tái chứng nhận lại yêu cầu thêm về thời gian tại hiện trường nhiều hơn so với đánh giá giám sát.
6. Đánh giá mở rộng/thu hẹp phạm vi
Một cuộc đánh giá mở rộng/thu hẹp có thể được thực hiện để mở rộng/thu hẹp phạm vi có hiệu lực của giấy chứng nhận mà doanh nghiệp hiện có. Mở rộng/thu hẹp chứng nhận có thể được tiến hành như là một phần của một cuộc đánh giá giám sát.
 

Phí đánh giá chứng nhận

Phí đánh giá Chứng nhận phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, địa điểm của doanh nghiệp. Chuyên gia căn cứ vào doanh nghiệp khác nhau để đưa ra mức phí hợp lý nhất.

Chi phí đánh giá Chứng nhận của QAC được tính như sau:

Đình chỉ - Thu hồi - Phục hồi chứng nhận

Việc đình chỉ, thu hồi/phục hồi chứng nhận được thực hiện theo quy trình như sau:

  

Stt

Tráchnhiệm

Các bước thực hiện

Form mẫu

Ghichú

Bước 1    

Cán bộ điều phối chứng nhận

Chuyên gia đánh giá trưởng

Tiếp nhận thông tin   

 

Tiếp nhận từ bộ phận điều phối, hoặc chuyên gia đánh giá, hoặc những kênh thông tin  khác.

 

Bước 2  

Cán bộ điều phối chứng nhận

Chuyên gia đánh giá trưởng

Thông báocho CM,

Thông báo cho  HoCB, GD,  người liên quan

 

 Email, vănbản, fax…

Bước 3    

CM, HoCB, GD hoặc người phụ trách

Xem xét đềxuất

 

Tra cứu cơ sở dữ liệu liên quan đến khách hàng

Bước 4  

CM, HoCB, GD hoặc  người phụ trách

Đưa ra quyết định thu hồi/ phục hồi    

Bước 5    

Cán bộ điều phối chứng nhận

Thông báo cho khách hàng

Quyết định thu hồi/Phục hồi

 

 

 

 

Bước 6 

Cán bộ điều phối chứng nhận

 

 

Kết thúc, lưu hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khiếu nại - Phàn nàn

QAC cho rằng, mọi khiếu nại, phàn nàn, góp ý của khách hàng là cơ hội cho QAC cải tiến. Những phản hồi trong hoạt động đánh giá: năng lực của chuyên gia đánh giá, sự vi phạm tư cách đạo đức của chuyên gia đánh giá,…. trong hoạt động kinh doanh;  trong các hoạt động hành chính;  thu hồi công nợ,… sẽ được QAC kịp thời xử lý và phản hồi lại khách hàng chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Trang 2 trong tổng số 2 trang.

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn