Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    QAC Việt Nam    Hỏi đáp 2

Hỏi đáp 2

1: Câu hỏi: Các bước áp dụng ISO 9000?

-Trả lời:

Việc áp dụng ISO 9001: 2008 đối với một tổ chức sẽ được tiến hành theo 8 bước:

 

1: Câu hỏi: Các bước áp dụng ISO 9000?

-Trả lời:

Việc áp dụng ISO 9001: 2008 đối với một tổ chức sẽ được tiến hành theo 8 bước:

 

Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xácđịnh phạm vi áp dụng. Bướcđầu tiên khi bắt tay vào việcxây dự ng và áp d ụng hệ th ống chất lượ ng theo tiêu chu ẩn ISO 9000 là ph ải thấy được ý nghĩa của nó trong việc duy trì và phát triển tổ chứ c. Lãnh đạo doanh nghi ệp cầ n định Hướng cho các hoạt động củ a hệ thống chấ t lượng, xác đị nh mục tiêu và phạm vi áp dụng để hỗ trợ cho các hoạt động quản lý của mình đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức.

 

Bước 2: Lập ban chỉ đạo thực hiện dựán ISO 9000:2008. Việc áp dụng ISO 9000 có thểxemnhư là một dự án lớn, vì vậy các Doanh nghiệp cần tổ chức điều hành dự án sao cho có hiệu quả . Nên có một ban chỉ đạ o ISO 9000 tại doanh nghiệp, bao gồm đại diện lãnh đạo và đại di ện của các bộ ph ận nằm trong phạm vi áp dụ ng ISO 9000. Cần bổ nhiệm đại diện của lãnh đạo về chất lượng để thay lãnh đạo trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động chất lượng.

 

Bướ c 3: Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và so sánh với tiêu chuẩn.Đây là bước thựchiện xem xét kỹ lưỡ ng th ực trạng của doanh nghiệp để đối chiế u vớ i các yêu cầ u trong tiêu chuẩ n ISO 9000, xác định xem yêu cầ u nào không áp dụ ng, nh ững ho ạt động nào t ổ chức đã có, mức độ đáp ứng đến đâu và các hoạt động nào chưa có để t ừ đó xây dựng nên k ế hoạch chi tiết để thực hiệ n. Sau khi đánh giá thực trạng, công ty có thể xác định được những gì cần thay đổi và bổ sung để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn.

 

Bước 4: Hướng dẫn xây dựng hệthống văn bản chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9000.Thực hiện những thay đổi hoặ c bổ sung đã xác đị nh trong đánh giá thực trạng để h ệ th ống chất lượng phù hợ p với tiêu chuẩn ISO 9000. Cần xây dựng và hoàn chỉnh tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, ví dụ:

 

•       Xây dựng sổ tay chất lượng

 

•       Lập thành văn bản tất cả các quá trình và thủ tục liên quan

 

•       Xây dựng các Hướng dẫn công việc, biểu mẫu, quy chế, quy định cần thiết.

 

Bước 5: Áp dụng hệthống chất lượng theo ISO 9000

 

Công ty cần áp dụng hệ thố ng chất lượng đã thiết lậ p để chứng minh hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Trong bước này cần thực hiện các hoạt động sau:

 

•       Phổ biến cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong công ty nhận thức về ISO 9000.

 

•       Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, thủ tục đã được viết ra.

 

•       Phân rõ trách nhiệm ai sử dụng tài liệu nào và thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ mà thủ tục đã mô tả.

 

•       Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ về sự phù hợp của hệ thống và đề ra các hoạt động khắc phục đối với sự không phù hợp.

 

 

Bước 6: Đánh giá nội bộvà chuẩn bịchođánh giá chứng nhận. Việc chuẩn bịchođánh giáchứng nhận bao gồm các bước sau:

 

•       Đánh giá trước chứng nhận: Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định xem hệ thống chất lượng của công ty đã phù hợp với tiêu chuẩn chưa và có được thực hiện một cách có hiệu quả không, xác định các vấn đề còn tồn tại để khắc phục. Việc đánh giá trước chứng nhận có thể do chính công ty thực hiện hoặc do tổ chức bên ngoài thực hiện.

 

Bước 7: Lựa chọn tổchức chứng nhận vàđăng kýđánh giá chứng nhận.

 

·Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận hay đánh giá củ a bên th ứ ba là tổ chức đã được công nhận cho việc thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chu ẩn phù hợp ISO 9000. Việc xem xét và lựa chọn Tổ chức Chứng nhận ngay thời gian đầ u sẽ có lợi cho khách hàng về mặt thông tin và kiểm soát độc lập, khách quan đối với các đơn vị Tư vấn về xây dựng hệ thống. Về nguyên tắc khách hàng có thể lựa chọn Tổ chức chứng nhận theo một số tiêu chí sau:

 

-       Tập đoàn có kinh nghiệm và năng lực tốt thể hiện ở phạm vi cung cấp dịch vụ , phạm vi hoạt động trên thế giới, số lượng khách hàng…

 

-       Được các tổ chức Công nhận nổi tiếng công nhận như UKAS ( Anh), ANAB( Mỹ), DAR( Đức),..

 

-       Có pháp nhân độc lập tại Việt Nam. Có khả năng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

 

-       Có chuyên gia được đào tạo với bề dày kinh nghiệm đánh giá tại Việt Nam cũng như quốc tế.

 

-       Có các hoạt động phụ trợ như đào tạo, xem xét tài liệu, đánh giá sơ bộ… giúp khách hàng duy trì tốt và có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

 

-       Có nhiều kinh nghiệm đánh giá cho các khách hàng tại Việt nam.

 

Tổ chức chứng nhận đã được công ty lự a chọn tiến hành đánh giá tài liệu, đánh giá sơ bộ, đánh giá chứng nhận chính thức hệ thống chất lượng của công ty.

 

Bước 8: Duy trì hệthống chất lượng sau khi chứng nhận.ởgiaiđoạn này cần tiến hành khắcphục các vấn đề còn tồ n tại phát hiện quan đ ánh giá chứng nh ận và ti ếp tục thực hiệ n các hoạt động theo yêu cầu của tiêu chuẩn để duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống chất lượng của công ty.

Design by: bởi Marketingbimat.com