Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    Giám định    Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định

Giám định là công việc kiểm tra, đánh giá chung đối với hầu hết đối tượng. Giám định liên quan đến sự đo lường, kiểm tra, và các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng để xác nhận chắc chắn các thông số kỹ thuật đặc trưng liên quan đến đối tượng giám định. Kết quả giám định thông thường được so sánh với các yêu cầu và các tiêu chuẩn đã đưa ra nhằm xây dựng mục tiêu đã định đối với đối tượng giám định.

 

Trong thương mại quốc tế, những quốc gia, người mua hàng hóa thường yêu cầu giám định hàng hóa trước khi xếp hàng lên tàu (PSI).

Người giám định còn gọi là giám định viên khi thực hiện vụ giám định cần phải chụp hình, báo cáo chi tiết kết quả bằng văn bản để chứng minh số lượng, chất lượng thực tế của hàng hóa.

Đối với chính phủ, việc cần giám định nhằm mục đích an toàn thực phẩm và qui các chất lượng và phẩm chất hàng hóa tuân thủ theo những qui định đã đưa ra.

Design by: bởi Marketingbimat.com