Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    Chứng nhận hệ thống

Chứng nhận hệ thống

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán

Những ai áp dụng ISO 9001?

Bất cứ tổ chức nào cũng có thể có đươc các lợi ích từ việc thiết lập ISO 9001 vì các yêu cầu của nó được kiểm soát bởi 8 nguyên tắc:

 • tổ chức hướng vào khách hàng
 • lãnh đạo
 • sự tham gia của mọi người
 • bảo đảm phương pháp tiếp cận quá trình
 • phương pháp tiếp cận hệ thống
 • quyết định dựa trên dữ kiện thực tế
 • quan hệ lợi ích song phương với nhà cung ứng
 • cải tiến liên tục

Các lợi ích của việc đăng ký hệ thống này là gì?

 • thỏa mãn khách hàng - đáp ứng các yêu cầu khách hàng một cách nhất quán thông qua giao hàng
 • giảm thiểu các chi phí vận hành - thông qua cải tiến liêntục của các quá trình và kết quả của hiệu quả hoạt động
 • cải tiến các mối quan hệ nhà đầu tư - bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp
 • phù hợp luật pháp - bằng việc hiểu thấu các qui định, luật pháp tác động như thế nào lên tổ chức và khách hàng của hộ.
 • cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhất quán lớn hơn và try tìm nguồn gốc của các sản phẩm và dịch vụ
 • chứng minh khả năng uy tín của doanh nghiệp - bằng việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận
 • khả năng chiến thắng các doanh nghiệp khác đặc biệt khi các qui định mua hàng yêu cầu chứng nhận như điều kiện để cung cấp.

ISO 50001

I. ISO 50001 LÀ GÌ?

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc UNIDO cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp cần thể hiện một nỗ lực rõ ràng trong việc ngăn cản biến đổi khí hậu. Từ những yêu cầu đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng – các yêu cầu và hướng dẫn thực hiện vào tháng 6 năm 2011.

ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL – EnMS), giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này được dự đoán sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng tiêu thụ trên thế giới.

Tại Việt Nam, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tháng 6 năm 2010 yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến hành lồng ghép chương trình quản lý năng lượng với các chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

 

ISO 27001

ISO 27001 là gì?

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) được dựa trên tiêu chuẩn BS7799 trước đây được sử dụng chung kể từ năm 1995 cho việc quản lý bảo mật thông tin.

ISO 2700 cung cấp khuôn khổ cho máy không kỹ thuật và hệ thống quản lý máy không ….có thể

Ai sẽ áp dụng ISO 27001?

ISO 27001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào nơi mà việc sử dụng nhầm, sai hoặc mất thông tin của khách hàng hoặc kinh doanh của tổ chức có thể dẫn đến kết quả thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

NQA đăng ký công nhận các tổ chức theo ISO 27001 ở các lĩnh vực khác nhau như lưu trữ và sắp xếp, phá hủy bảo vệ, viễn thông, quảng cáo, nguồn tài chính bên ngoài và phát triển phần mềm

 

ISO 9001

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System -QMS). Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng

 • Hướng đến khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham gia của mọi người
 • Cách tiếp cận theo quá trình
 • Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
 • Cải tiến liên tục
 • Quyết định dựa trên sự kiện
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Chất lượng là điều tối thiểu doanh nghiệp phải đạt được trong chiến lược xây dựng THƯƠNG HIỆU.

Hiện  nay, doanh nghiệp đã và đang rất quan tâm tới Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008. Chứng nhận QAC sẽ giúp gì cho Doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001: 2008. 

ISO 14001

Tiêu chuẩn iSO 14001 là gì ?

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 6.000 tổ chức được chứng nhận ở ANh và khoảng 111.000 tổ chức được chứng nhận ở 138 quốc gia toàn cầu

ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính được định rõ các yêu cầu cho việc hình thành và duy trì hệ thống EMS. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm:

 • Ngăn ngừa ô nhiễm
 • Phù hợp với pháp luật
 • Cải tiến liên tục hệ thống EMS

OHSAS 18001

OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận tòan cầu. Nó được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp hơn là an toàn sản phẩm.

OHSAS cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác nhận.

 

Design by: bởi Marketingbimat.com